Spółki handlowe

Spółki handlowe stanowią obecnie kluczową formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Kompleksowość i złożoność zagadnień prawa korporacyjnego wymaga działań profesjonalnych, uwzględniających polskie realia gospodarcze.

Kancelaria CYRSON - SÓJKA świadczy usługi w zakresie:

 • doradztwa w zakresie wyboru formy prawno - organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • zakładania spółek handlowych, a w szczególności konstruowania umowy spółki z o.o., statutu spółki akcyjnej, regulaminu rady nadzorczej oraz zarządu, umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami (shareholder agreements),postępowania rejestrowego w KRS
 • ogólnej obsługi korporacyjnej, a w szczególności przygotowywania iprowadzenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy/ zgromadzeń wspólników,rozwiązywania konfliktów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami
 • obsługi transakcji zbycia udziałów oraz akcji, a w szczególności konstruowania umów i przeprowadzania audytu prawnego spółki (due dilligence)
 • przekształcania, podziału, łączenia się i likwidacji spółek handlowych
 • zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia
 • polubownego i sądowego rozwiązywania konfliktów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami spółek
 • przekształcania składu akcjonariatu / wspólników spółek kapitałowych przez przymusowe wykupy akcji, umorzenie akcji / udziałów, czy powództwo o wyłączenie wspólnika ze sp. z o.o.
 • zakładania spółki europejskiej
 • zakładania spółek handlowych za granicą połączone z tworzeniem oddziału spółki w Polsce
 • obrony w procesach karnych związanych z działalnością spółek handlowych
 • korporacyjnym doradztwie podatkowym.